دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390 
1. تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

صفحه 7-47

حمید پارسانیا؛ حسین اژدری زاده