دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-186