مدل‌های تصمیم‌گیری و نقش اخلاق در حیطه سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مؤلفه‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری اهداف در صحنه روابط بین‌الملل از تنوع و تعدد فراوان برخوردار هستند. اما آنچه مهم است این می باشد که کدامین‌یک از عناصر می‌بایستی در فرایند تصمیم‌گیری اولویت داشته باشند. آنانی که اعتقاد به اولویت‌دهی به ارزش‌های اخلاقی در صحنه سیاست بین‌الملل دارند توجه را معطوف به مدل غیر جبرانی می‌کنند. در چارچوب این مدل یک معیار و یک مؤلفه به ضرورت باید بنیان‌دهنده تمامی خط‌مشی‌ها و حیات‌بخش تمامی اهداف باشد. براساس این مدل بدون در نظر گرفتن تمامی متغیرها اولویت‌دهی به یک معیار خاص از اهمیت و اعتبار هنجاری برخوردار است. اما بسیاری نیز وجود دارند که هرچند برای ارزش‌ها و باورها تصمیم‌گیرندگان اهمیت در شکل‌دهی به سیاست‌ها را قائل هستند اما بر این باور هستند که توجه به شرایط، نوع موضوع، الگوهای توزیع قدرت در صحنه جهانی و توانمندی‌ها و امکانات است که خط‌مشی‌ها باید شکل بگیرند. پس اگر ضرورت ایجاب می‌کرد بایستی اولویت به مقوله ارزش‌های اخلاقی داده شود و در صورتی که الزام باشد اولویت به مقوله ارزش‌های اخلاقی داده می‌شود. البته توجه شود جدا از اینکه نگاه مشروط به ارزش‌های اخلاقی و یا درک همه‌گیر به آنها است. ضرورت دستیابی به اهداف به عنوان شرط حیات‌بخش موفقیت ایجاب می‌کند که همیشه توجیه اخلاقی در رابطه با اهداف مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decision-Making Models and the Role of Ethics in the Field of Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Hossein Daheshiar
Assistant Professor, Allama Tabatabyee University
چکیده [English]

Influencing factors in the formation of goals in the field of international relations are of great diversity. What is important is that which one of the elements should have priority in the decision-making process? Those who believe in giving priority to moral values in international politics have shifted attention to the non-compensatory model. In the context of this model a standard component should be established as a foundation for all policies and life for all purposes. According to this model regardless of all the variables giving priority to a particular criterion is of normative validity and importance. Although there are many who give priority to shaping policies in respect to values and beliefs of decision makers, but they believe that the terms of issue, the patterns of distribution of power in the international arena, and abilities and possibilities will eventually shape the policies. If necessary, he should give priority to issues of moral values and if it is obligatory, priority will also be given to the issue of moral values. It should be noted that the approach is subject to moral values or complete comprehension of them. Necessity to achieve goals as a vital condition of success will always require an ethical justification in relation to the objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-compensatory model
  • compensation model
  • moral values
  • power distribution
Alexander, Went, Social theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Nicholas, Onuf, "Structure? What Structure?" www.sagepub.co.uk/journals Permisons.nav vol.23, no.2, 2009.
Alex Mintz, Nehemia Geva, Steve Redd & Amy Carnes, "The Effect of Political Dynamic and Static Choice Sets on Political Decision Making: An Analysis Using the Decision Board Platform", American Political Science Review, vol.91, 1997.
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, New York: Random House, 1979.
Chester Barnard, "On Planning for world Government", Organization and Management, Cambridge: Harvard University Press, Barnard (ed.), 1948.
J. Payne, J. Bettman and E. Johnson, "Adaptive Strategy Selection in Decision Making", Journal of Experimental Psychology, vol.14, 1988.
 Miriam Steiner, "The Search for Order in a Disorderly World: World Views and Prescription a Organization", vol.37, 1983.
 Robert Billings and S. Marcus, "Measures of Compensatory and noncompensatory Models of Decision Behavior Process Tracing Versus Policy Capturing", Organizational Behavior and Human Performance, vol.31, 1983.
 Herbert Simon, "Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science" American Economic Review, vol.49, 1959.
Jerel Rosati, "The Power of Human cognition in the Study of World Politics", International Studies Review, vol.2, 2001.