نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.30471/soci.2022.7495.1654

چکیده

این مطالعه کیفی، با هدف فهم نظام معنایی مشارکت کنندگان در پیاده روی اربعین در استان خوزستان به انجام رسیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد به عنوان یکی از روش‌های اصلی پژوهش کیفی است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق و شیوه نمونه‌گیری هدفمند - نظری با سی نفر از ذینفعان مرتبط با این رویداد گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از پنج شیوه کدگذاری باز و تشخیص مفاهیم، توسعه مفاهیم در جهت ابعاد و ویژگی ها، تحلیل داده ها برای زمینه، وارد نمودن فرایند به تحلیل و یکپارچه سازی مقولات استفاده گردید. بعد از کدگذاری، پانزده مقوله اصلی از داده‌ها پدیدار شد که هر یک از مقوله ها به‌صورت کامل با استناد به متن مصاحبه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. پاردایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش- تعامل‌ها و پیامدها است که پس از کدگذاری، در قالب پانزده مقوله‌ی عـمده کدگذاری و در مرحله‌ی کدگذاری گزینشی به استخراج مقوله‌ی هسته‌‌ «پیاده روی اربعین در بستر تعلیق قشربندی و عقلانیت ابزاری» منجر شد که مقوله‌ی مرکزی این پژوهش به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the semantic system of the participants in the Arbaeen walk on the borders of Chazabeh and Shalamcheh in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • karim rezadoost 1
  • sajad bahmani 2

1 Associate Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This qualitative study was conducted with the aim of understanding the semantic system of the participants in the Arbaeen walk in Khuzestan province. The method used in this research is the GTM as one of the main methods of qualitative research. The data of this study were collected through in-depth interviews and purposive-theoretical sampling method with thirty stakeholders related to this event and to analyze the data from five methods of open coding and concept recognition, concept development in terms of dimensions and features. Data analysis was used for context, process input, and category integration. After coding, fifteen main categories of data emerged, each of which was completely analyzed with reference to the text of the interviews. The emerging paradigm consists of three dimensions of conditions, actions-interactions and consequences, which after coding, in the form of fifteen major categories of coding and in the stage of selective coding to extract the core category of "Arbaeen walk in suspension" Stratification and instrumental rationality ”led to the central category of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen walking experience
  • Foundation Data Theory Method
  • Khuzestan Province