نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه هستم

10.30471/soci.2022.8210.1742

چکیده

به دلیل نو بودن سرگرمی‌های مدرن و ماهیت متغیر آن‌ها، یافتن کارکردهای این سرگرمی‌ها به صورت عام و نیز یافتن کارکردهای جامعه‌شناختی آن‌ها به صورت خاص، خود امری چالشی محسوب می‌شود؛ همچنین شرایطی که در مطلوب بودن یا نبودن این کارکردها تأثیرگذار است، از مسائل مهم در عرصه سرگرمی است. توجه به ملاحظات اسلامی برای پی بردن به این کارکردها و شرایط مطلوبیت آن‌ها می‌تواند راهی برای برون‌رفت از این چالش‌ها باشد. پژوهش پیشرو با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن کارکردهای جامعه‌شناختی سرگرمی و شرایط مطلوبیت آن‌ها از دیدگاه اسلامی است.
در این پژوهش مشخص شد برخی از کارکردهای جامعه‌شناختی سرگرمی عبارتند از: جامعه‌پذیری، تقویت حس همکاری و تعاون، انتقال ارزش‌ها، ایجاد توسعه اقتصادی، مطیع‌سازی و کنترل افکار عمومی و نیز ابراز عقاید سیاسی. در دنیای امروز غالباً این کارکردها به صورت نامطلوب محقق می‌شوند و دین اسلام در این زمینه شرایط و قیودی را برای مطلوب بودن این کارکردها مطرح می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the sociological functions of entertainment with an Islamic approach

نویسنده [English]

  • Seyyedabdollah mirkhandan

clergyman

چکیده [English]

Due to the novelty of modern entertainments and their changing nature, finding the functions of these entertainments in general and also finding their sociological functions in particular is itself a challenge; Also, the conditions that affect the desirability or not of these functions are important issues in the field of entertainment. Paying attention to Islamic considerations to understand these functions and their desirability can be a way out of these challenges. Leading research with descriptive-analytical method seeks to find the sociological functions of entertainment and their desirability from an Islamic perspective.
In this study, it was found that some of the sociological functions of entertainment are: sociability, strengthening the sense of cooperation and cooperation, transfer of values, creating economic development, obedience and control of public opinion and also expressing political ideas. In today's world, these functions are often performed undesirablely, and the religion of Islam in this regard sets conditions and restrictions for the desirability of these functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entertainment
  • Function
  • Islamic Entertainment
  • Leisure
  • Entertainment Function