نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

2 کارشناس ‌ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.30471/soci.2022.8191.1741

چکیده

این پژوهش به بررسی مطالعات دینداری با مسئولیت‏پذیری زیست‏محیطی در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد فراتحلیل می‏پردازد. در این پژوهش نیز برای بررسی رابطه بین دینداری ومسئولیت پذیری زیست محیطی به صورت ترکیبی از نظریه‏های جامعه‏شناختی ماکس وبر، بنسون و وایت و همچنین از آیات و احادیث مطرح شده استفاده شده‏است. جامعه آماری پژوهش، شامل پایان‏ ‏نامه‎های کارشناسی ارشد، دکترا و مقالات مرتبط با دینداری و مسئولیت‏پذیری زیست محیطی بود که تعداد 17 مطالعه با استفاده از روش نمونه‏گیری غیرتصادفی هدفمند به ‏عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. ضریب اندازه اثر با به کارگیری نرم افزار CMA2 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داده‏است اندازه اثر مطالعات دینداری با مسئولیت‏پذیری زیست‏محیطی معادل 301/0 بدست آمده است که بر اساس معیار جاکوب کوهن در حد متوسط تفسیر می‏شود. نتایج پژوهش همچنین نشان داده است که هر چقدر از زمان انقلاب اسلامی ایران می‎‏گذرد میزان رابطه دینداری با مسئولیت‏پذیری زیست محیطی در حال افزایش است و این نشان می‏‏دهد که دینداری از مهم‏ترین متغیرهای مرتبط با مسئولیت‏پذیری زیست‏محیطی در جمهوری اسلامی ایران می‏‏باشد، و نشان از اهمیت دینداری در بروز رفتارهای محافظت از محیط زیست در میان افراد جامعه می‏باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داده‏است که دینداری در میان پژوهش‎هایی که مکان انجام آن‏ها شهرستان‎های کشور بوده‏است در قیاس با پژوهش‎هایی که مکان انجام آن‏ها مراکز استان‏ها یا شهر تهران بوده‏است رابطه بیشتری را با مسئولیت‏پذیری زیست‏محیطی نشان داده‏است، بنابراین، نشان می‏دهد متغیر مکان جغرافیایی انجام پژوهش به عنوان متغیر تعدیل‏گر در این رابطه موثر می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of studies of religiosity and Environmental responsibility in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Bagheri 1
  • hasan shojaie 2
  • Marziyeh shahryari 3

1 Associate Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant Prof.، Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study examines the study of religiosity with Environmental responsibility in the Islamic Republic of Iran using a meta-analysis approach. investigate the relationship between religiosity and environmental responsibility, theories of Weber, Benson ,White, as well as the mentioned verses and hadiths, have been used. The statistical population of the study included master's, doctoral dissertations and articles related to religiosity and Environmental responsibility. A total of 17 studies were included in the meta-analysis process using purposive non-random sampling. The effect size coefficient was evaluated using CMA2 software. The results show that the effect size of religiosity studies with Environmental responsibility is equal to 0.301, which is interpreted as moderate according to Cohen's criterion. The results of the study also show that as the time of the Islamic Revolution of Iran, the relationship between religiosity and Environmental responsibility is increasing and this shows that religiosity is one of the most important variables related to Environmental responsibility in It is the Islamic Republic of Iran, and shows the importance of religiosity in the occurrence of environmental protection behaviors among members of society. Also, the results of this study have shown that religiosity among the researches that have been done in the cities of the country in comparison with the researches that have been done in the centers of the provinces or the city of Tehran. Has shown a greater relationship with Environmental responsibility, which shows that the variable of geographical location of the research as a modifier variable is effective in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental responsibility
  • religiosity
  • meta-analysis
  • Islamic Republic of Iran