نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

10.30471/soci.2022.7933.1714

چکیده

امروزه بررسی معرفت‌شناسی در پارادایم‌ها فارغ از ارتباط آن با انسان و هستی در حوزه معماری باعث عدم ظهور و تحقق آثار اسلامی در جامعه شده است. اصالت دهی به یکی از سه رکن هستی (خدا، عالم و طبیعت) عامل جهت مندی در معرفت‌شناسی پارادایم‌ها است. پژوهش حاضر با معرفی این جهت مندی به‌عنوان ابر پارادایم همواره سعی می‌نماید نقش آن را در شکل‌گیری معماری اسلامی شفاف نماید به‌طوری‌که ابر پارادایم به‌عنوان یک کنترل‌گر فطری در نفس معمار می‌تواند سیر حقیقت را بین مؤلفه‌های شناختی در اثر کنترل نماید تا مسیر رسیدن به حقیقت را فراهم سازد. پژوهش حاضر با روش گراند تئوری (داده بنیاد) همواره سعی نموده با بررسی مؤلفه فطرت و عقل به‌عنوان وجه ممیزه انسان در حوزه آگاهی، نوع ابر پارادایم حاکم بر معرفت را بیابد و با کدگذاری محوری همواره به این مهم دست‌یافته است که جهتی که حاصل از انسان‌شناسی و هستی‌شناسی حاصل می‌شود تحت عنوان ابر پارادایم می‌تواند بر معرفت معمار تأثیرگذار بوده و جهت فعل او را تنظیم نماید که بر این اساس دو نوع ابر پارادایم درون‌گرا (توحیدی) و برون‌گرا (غیرتوحیدی) معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introverted supra-paradigm, the factor of knowledge orientation in Islamic architecture

نویسنده [English]

  • Nasim Ashrafi

Nasim Ashrafi Assistant Professor, Department of Architecture, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran

چکیده [English]

Today, the study of epistemology in paradigms, regardless of its relationship with man and existence in the field of architecture, has led to the non-emergence and realization of Islamic works in society. The originality of one of the three pillars of existence (God, the universe and nature) is a factor in the orientation of the epistemology of paradigms. The present study, by introducing this orientation as a supra-paradigm, always tries to clarify its role in the formation of Islamic architecture, so that the supra-paradigm as an innate controller in the architect's soul can trace the truth between cognitive components in the work. Control to provide the path to the truth. The present study with the method of grand theory (data foundation) has always tried to find the type of cloud paradigm governing knowledge by examining the component of nature and intellect as a distinguishing feature of human beings in the field of consciousness and has always achieved the important point that cloud The paradigm that is the result of human anthropology and ontology can influence the architect's epistemology and adjust the direction of his action, based on which two types of introverted (monotheistic) and extroverted (non-monotheistic) superparadigms are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superparadism
  • Cognition
  • Introversion
  • Islamic architecture