نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30471/soci.2022.8114.1733

چکیده

قشر و طبقه اجتماعی بعنوان جنبه‌ای از هویت فردی و اجتماعی افراد، نقش مهمی در میزان و نوع دینداری آن‌ها دارد به نحوی که شرایط اقتصادی - اجتماعیِ خاص افراد و گروه‌ها‌ کم و بیش آن‌ها را به سوی سبک‌های خاص دینداری سوق می‌دهد، اما در مطالعات اخیرِ جامعه‌شناسی دین تا حد زیادی از توجه به قشر و طبقه اجتماعی غفلت شده است. از این رو در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن توجّه به مقوله قشر و طبقه اجتماعی، به سنخ‌شناسی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی گوناگون در شهرکرد پرداخته شود. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد تفسیری و با الهام از رویکرد سنخ آرمانی ماکس -وبر انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با 57 نفر از قشرهای مختلف مردم است که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. داده‌ها بر اساس تکنیک تحلیل مضمون، ابتدا جمله به جمله کدگذاری و سپس مضامین فرعی و اصلی استخراج و تحلیل گردیده است. یافته‌ها، بیانگر نوعی تمایز در نگرش نسبت به مبانی باور دینی، عواطف و احساسات دینی (تجربه دینی) و همچنین رفتارها و کنش‌های دینیِ قشرها و طبقات اجتماعی سه‌گانه است؛ به نحوی که می‌توان از سه سنخ آرمانی دینداری با ویژگی‌ها و مختصات معین دینی سخن به میان آورد: «سنخ آرمانی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی پایین» ؛ «سنخ آرمانی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی متوسط» و «سنخ آرمانی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی بالا».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Religiosity of Social Strata and Classes in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • omid babaei 1
  • mohammad javad zahedi mazanderani 2
  • amir maleki 1
  • azam khatibi 1

1 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Social class, as an aspect of individual and social identity of individuals, has an important role in the extent and type of their religiosity in a way that the specific socio-economic conditions of individuals and groups more or less lead them to specific styles of religiosity. Recent studies of the sociology of religion, however, have largely neglected attention to social class. Therefore, in the present article, we have attempted to pay attention to the typology of religiosity of different social strata and classes in Shahrekord, while paying attention to the category of social stratum and class. This research has been done in a qualitative manner with an interpretive approach inspired by the Max weber ideal type approach. The method of data collection was a semi-structured interview with 57 people from individuals who were selected by purposeful sampling. The data were first coded sentence by sentence based on the thematic analysis technique and then the main and sub-themes were extracted and analyzed. The findings indicate a kind of difference in attitudes towards the foundations of religious belief, religious feelings and emotions (religious experience) as well as religious behaviors and actions of the three social strata and classes. Thus, we can talk about three ideal types of religiosity with certain religious characteristics and coordinates: "The ideal type of religiosity of lower social classes and strata"; "The ideal type of religiosity of the middle social classes and strata", and the "ideal type of religiosity of the upper social classes and strata".

کلیدواژه‌ها [English]

  • : typology of religiosity
  • social class
  • obligatory religiosity
  • sharia-oriented religiosity
  • ethical religiosity