نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی

10.30471/soci.2022.7707.1674

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی پایبندی به حجاب اسلامی بر اساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان ماکو صورت پذیرفت.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان ماکو در سال تحصیلی 400-1399 بودند. از میان آن‌ها 150 دانش‌آموز به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب شدند برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‏ میزان رعایت حجاب اسلامی، پرسشنامه‌ باورهای دینی گلارک و استارک و پرسشنامه وابستگی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که رعایت حجاب اسلامی با نمره کل اعتقادات مذهبی و مؤلفه‌های اعتقادی، عاطفی و مناسکی ارتباط مثبت و معنادار و با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی ارتباط منفی و معنادار دارد (01/0> p). همچنین نتایج ضریب رگرسیون نیز نشان داد که 50/0 درصد از کل واریانس رعایت حجاب اسلامی به وسیله اعتقادات مذهبی و وابستگی به شبکه‌های اجتماعی تبیین می‌شود.
نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین میزان دینداری و پایبندی به ارزش‌های اصیل اسلامی مانند حجاب وجود دارد و از طرف دیگر استفاده از فضای مجازی اگر بدون سواد رسانه‌ای باشد، می‌تواند آثار منفی از جمله کم‌رنگ شدن حجاب در دانش‌آموزان، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predictability of the Relationship between Religious Beliefs and the Use of Cyberspace with Adherence to the Islamic Hijab (Case Study: Female Students in Mako High School)

نویسنده [English]

  • Ali Ahmadpour

mohaghegh

چکیده [English]

Background and objective: This study aims at investigating the prediction of adherence to Islamic hijab based on religious beliefs and the use of cyberspace by female high school students in Mako.
Methodology: The method of the present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The statistical population of this study was female high school students in Mako city in the academic year 2020-2021. Among them, 150 students were selected by cluster random sampling. To collect data, the Islamic Hijab Observance Questionnaire, Glark and Stark Questionnaire of Religious Beliefs and the Social Networking Dependence Questionnaire were used. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data.
Results: The results of correlation coefficients showed that the observance of Islamic hijab has a positive and significant relationship with the total score of religious beliefs and belief, emotional and ritual components and a negative and significant relationship with dependence on social networks (p <0.01). Also, the results of regression coefficient showed that 0.50% of the total variance of observing Islamic hijab is explained by religious beliefs and dependence on social networks.
Conclusion: It can be concluded that there is a direct relationship between the level of religiosity and adherence to genuine Islamic values such as hijab, and on the other hand, the use of cyberspace, if it is without media literacy, can have negative effects such as less commitment to hijab in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Hijab
  • religious beliefs
  • Cyberspace
  • students