نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشگاه ادیان و مذاهب قم

3 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشگاه ادیان و مذاهب

10.30471/soci.2021.6835.1571

چکیده

سنجش تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام خانواده (روابط ساختاری و عاطفی) به منظور پیش‌بینی ساختار خانواده‌ها در آینده می‌تواند موضوع یک تحقیق کاربردی باشد. خانواده‌های ایرانی در کلان شهرها به دلیل استفاده از فاوا با مشکل روابط ساختاری و کمبود روابط عاطفی مواجه هستند، چرا که تقریبا اکثر اعضای خانواده‌ فارغ از جنس، سن و موقعیت، از کاربران آن محسوب می‌شوند. این تحقیق در صدد است تأثیرات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را بر روابط ساختاری و روابط عاطفی خانواده طبق نظریة اجتماعی ارتباط بررسی کند. بنابر این مسالة تحقیق عبارت است از این که ساختار خانواده (روابط ساختاری و روابط عاطفی) بر اثر نفوذ فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات چگونه ساختاری خواهد بود؟ بر اساس نظریة اجتماعی ارتباط، تحول در روابط ساختاری و عاطفی به دلیل نفوذ روابط فن‌آورانه در خانواده است. تفاوت شکلهای خانواده در آینده بر اثر نفوذ فن‌آوری ارتباطات، به دلیل تفاوت در میزان و چگونگی استفاده از فناوری بین اعضای خانواده‌ها و در مراحل مختلف زندگی است. نتیجه و ایدة اصلی و اساسی این نوشتار این است که ساختار خانوادة معاصر بر اثر نفوذ فاوا طبق نظریة اجتماعی ارتباط در آینده نه چندان دور، به شکل‌های جدیدی متحول می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence of Information and Communication Technology on the Contemporary Family Structure

نویسندگان [English]

  • Majid Kafi 1
  • Seyyede Marziye Shoa Hashemi Khomami 2
  • Masoud Monjezi 3
  • Seyed Mohsen Fattahi 4

1 Member of the Faculty of Sociology, Research Institute of Hawzeh and University

2 University of Religions and Denominations, Qom

3 Tarbiat Modares University

4 University of Religions and Religions

چکیده [English]

Assessing the impact of information and communication technology on the family system (structural and emotional relationships) in order to predict the structure of families in the future can be the subject of an applied research. Iranian families in metropolitan areas face structural problems and a lack of emotional relationships due to the use of ICT, as almost all family members, regardless of gender, age and status, are considered users. This study seeks to investigate the effects of information and communication technology on the structural relationships and emotional relationships of the family members according to the social theory of communication. So the research question is how the structure of the family (structural relationships and emotional relationships) will be constructed by the influence of information and communication technologies? According to the social theory of communication, the change in structural and emotional relationships is due to the influence of technological relationships in the family. The difference in the forms of the family in the future is due to the influence of communication technology, due to the difference in the amount and manner of using technology between family members and at different stages of life. The main conclusion and idea of this paper is that the structure of the contemporary family will change in new ways due to the influence of ICT according to the social theory of communication in near future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • family structure
  • structural relationships
  • Emotional Relationships
  • technological relationships