نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

2 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

10.30471/soci.2021.7223.1619

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر مدیریت برداشت مدیران در رفتار سازمانی مبتنی بر سیره حکومتی امام علی (علیه السلام) انجام شد. روش پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش تحلیل متن به شیوه قیاسی- استقرایی انجام گردید. جامعه پژوهش شامل منابع مدیریتی و آیات و روایات مرتبط با موضوع پژوهش بوده که به روش نمونه‌گیری هدفمند آیات و روایاتی که به‌طور مستقیم با موضوع پژوهش ارتباط داشتند، انتخاب شدند. در فرایند انجام پژوهش، ابتدا بوسیله کدگذاری باز، کدهای مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب و پس از غربال نمودن آنها، کدهای اساسی شامل زیرمقولات استخراج و طبقه بندی گردید. سپس در فرایند کدگذاری محوری، کدهای نظری شامل مقولات استخراج و در ادامه در فرایند کدگذاری انتخابی، با دستیابی به مفاهیم دارای سطح انتزاع بالاتر، کدهای هسته ای احصاء شدند. یافته‌های پژوهش در تبیین عوامل موثر برمدیریت برداشت مبتنی بر سیره حکومتی امام علی (ع)، شامل دو ساحت کلی مدیریت برداشت کارکنان توسط مدیر و مدیریت برداشت مدیر از خودش گردید. در این قالب 3 مفهوم، 9 مقوله‌ی کلی به روش قیاسی- استقرایی برگرفته از متون اسلامی با 57 زیرمقوله، شناسایی و طبقه بندی شدند. مفاهیم احصاء شده شامل رشد و تعالی روحی، عملکرد اجتماعی و مفهوم شگردهای مدیریتی بودند. مقولات کلی نیز شامل گرایش معنوی، ویژگیهای اخلاقی، عدالت محوری، مردم داری، صداقت ورزی، انتخاب و گزینش، مدیریت و سازمان دهی، هدایت و راهنمایی و نظارت و کنترل شناسایی و استخراج شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Perception of Managers in Organizational Behavior Based on the Governing Tradition of Imam Ali (as)

نویسندگان [English]

  • Zohreh musazadeh 1
  • Fazeleh mirghafurian 2
  • Mahsa Bokharayi 3

1 Faculty member of Imam Sadegh (as) University

2 Faculty member of Imam Sadegh (as) University

3 Master of Educational Management, Imam Sadegh University (as)

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effective factors on managers' perceptions in organizational behavior based on the governance tradition of Imam Ali (AS).The research method was qualitative and the text analysis method was deductive-inductive. The research population consisted of managerial resources as well as verses and narrations related to the research topic, which were selected by purposive sampling of verses and narrations directly related to the research subject. In the research process, first, the codes related to the research topic were selected by open coding, and after screening them, basic codes including subcategories were extracted and classified. Then, in the axial coding process, theoretical codes including categories were extracted and then in the selective coding process, by obtaining concepts with a higher level of abstraction, nuclear codes were counted. Findings of the study in explaining the factors affecting the management of perception based on the governance of Imam Ali (AS) included two general areas of the manger's perception of the employees and the manager's perception of himself. In this framework of 3 concepts, 9 general categories were identified and classified by deductive-inductive method taken from Islamic texts with 57 subcategories. The enumerated concepts included spiritual growth and excellence, social performance, and the concept of managerial techniques. General categories also included spiritual orientation, moral characteristics, justice-centrism, democracy, honesty, selection, management and organization, guidance and monitoring and control were identified and extracted. The results of this study can be used in the process of management of human relationships in organizations in order to attract, preserve and promote the level of manpower's performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • perception management
  • organizational behavior
  • governance tradition
  • Imam Ali(AS)