نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 بخش اقتصاد / دانشگاه شیراز

10.30471/soci.2020.6510.1520

چکیده

فساد اقتصادی به مفهوم سوق دادن منافع اجتماعی به سمت منافع فردی یا گروهی، یکی از مهمترین آسیب‌ها به جوامع در حال حاضر است. عوامل موثر بر فساد می‌توان برونزا یا درونزا باشد. دین با توجه به تاکیداتی که بر سجایای اخلاقی دارد، می‌تواند یک مانع درونزا بر فساد باشد. از این رو در این مقاله هدف بررسی تاثیر دین‌داری و فساد اقتصادی است. روش مورد استفاده تحلیل میدانی بر أساس اطلاعات پرسشنامه‌ای است. در پرسش‌نامه همزمان دین‌داری و تمایل افراد به فساد با هم سنجیده شده و سپس ارتباط میان این دو گزارش تحلیل می‌شود. بر اساس نتایج با افزایش سطح این زیرشاخه‌های دین‌داری شامل اعتقادات، عبادیات، اخلاقیات و شرعیات در افراد، آن‌ها پدیده فساد را ناپسندتر می‌دانند و افراد کمتر به اعمال فسادآلود دست می‌زنند. در صورت افزایش سطح متغیرهای عبادیات، اخلاقیات، شرعیات و دین‌داری اجتماعی، افرادی که در پست و مقامی قرار بگیرند در شرایط ناعادلانه از فرصت‌های موجود به نفع خود بهره نمی‌برند. با افزایش سطح متغیرهای یاد شده به عنوان عوامل تشکیل‌دهنده شاخص دین‌داری، افراد کمتر از راه‌های غیرمجاز برای حل مشکلات خود استفاده می‌کنند، میزان پارتی‌بازی و تقلب کاهش می‌یابد، کمتر دست سوءاستفاده از فرصت‌های موجود به نفع خود می‌زنند همچنین افراد در راستای حل مشکلات، کاهش فاصله طبقاتی خود و بهبود شرایط خود کمتر دست به اعمال فسادآلود می‌زنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Piety and Corruption

نویسنده [English]

  • Golaeen Afzal 2

2 Economic department / shiraz university

چکیده [English]

Economic corruption, as shifting social interests towards individual or group interests, has negative effects on societies. Factors affecting corruption can be exogenous or endogenous. Religion with an emphasis on ethical values can be an endogenous barrier to corruption. Therefore, in this paper, the aim is to investigate the effect of religiosity on corruption. The method used is to analyze questionnaire research. In the questionnaire, we measure simultaneously religiosity and corruption tendency and then analyze the relationship between the two. According to the results, with the increase in the level of religious subsets including beliefs, worship, morality and sharia, corruption tendency declines. If the levels of worship, morality, sharia, and social religiosity increase, individuals will not use their position for the self-interest. With increases in the religiosity level, people are less likely to use unauthorized ways to solve their problems. Also, partisanship and fraud decline, and the individuals are less likely to commit corruption in order to solve problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Corruption
  • Islamic Economics
  • religion