بررسی مبانی و شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد - دانشگاه امام صادق

چکیده

مفهوم سبک زندگی در غرب متفاوت از آن چیزی است که مقام معظم رهبری در سخنان خود بیان نموده‌اند. می‌توان گفت «سبک زندگی» در اندیشه غربی حالتی خاص از تعریف رهبری از سبک زندگی است. چرا که سبک زندگی از دیدگاه غربی بر یک سری مفاهیم فردی تکیه دارد که بسیار محدود می‌باشد. این تلقی از سبک زندگی تمامی شئون زندگی فرد را در بر نمی‌گیرد. در صورتی که رهبری تقریباً تمامی شئون معیشتی انسان را در سخنان خود مدنظر قرار دادند.
در این مقاله سعی داریم تا ضمن بیان مبانی اعتقادی و انسان‌شناختی مسلمانان به مصداق‌ها و شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در آیات قرآن کریم بپردازیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Principles and Characteristics of Islamic Lifestyle in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Majid AnanPoor KheirAbadi
MA Student in Islamic Sciences and Economics, Imam Sadeq University
چکیده [English]

The concept of life in the West is different from what the leader stated in his speech. We can say "lifestyle" in Western thought is a special form of lifestyle of what leader has defined. For the West's view of life relies on a series of individual concepts which are very limited. This perception of one's life does not apply to all facets of life while the leader has taken into account almost all aspects of human life in his remarks. In this paper, the author tries to articulate the principles and characteristics of Islamic lifestyle in the Holy Quran through Muslims anthropological and theological doctrines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Islamic lifestyle
  • Western Lifestyle
  • Resistive Economy
حکیمى، محمدرضا (1380). الحیاة، ترجمه احمد آرام‏، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى‏.
رجایی، سید محمدکاظم (1382). معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
طباطبایی، محمدحسین (1374). تفسیر‌المیزان‏، ترجمه سید محمدباقر موسوى‌همدانى، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم‏.
طبرسى، فضل‌بن‌حسن (1377). تفسیر جوامع الجامع، چ2، ترجمه احمد امیری، مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوی.
طبرسى، فضل‌بن‌حسن (1360). مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، چ1، تهران: انتشارات فراهانى‏.
عروسى‌حویزى‌عبد، على بن جمعه (1415). تفسیر نور الثقلین،‏ چ4، قم: انتشارات اسماعیلیان.
قرآن کریم.
قرائتى، محسن (1383). تفسیر نور، چ11، تهران: انتشارات مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن.
قرشى، سید على‌اکبر (1371). قاموس قرآن‏، چ6، تهران: انتشارات دارالکتب الإسلامیه.
قمى، على بن ابراهیم (1367). تفسیر قمى، چ4، قم: انتشارات دارالکتاب.
مصطفوى، حسن (1380)‏. تفسیر روشن‏، چ1، تهران: انتشارات مرکز نشر کتاب‏.
مکارم‌شیرازى، ناصر (1374). تفسیر نمونه، چ1، تهران: انتشارات دارالکتب الإسلامیه.