کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل مطالعات دینداری و مشارکت سیاسی

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 247-274

10.30471/soci.2020.6011.1441

حسین ملتفت؛ حسن شجاعی؛ حسین کمالوند