کلیدواژه‌ها = فطرت
مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 55-84

حسین اژدری زاده