نویسنده = غلامرضا جمشیدیها
عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان متأهل (15_49ساله) شهر قم

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 59-77

غلامرضا جمشیدیها؛ مجید کوششی؛ یوسف ایرانی


عدالت اجتماعی در اندیشه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 25-53

غلامرضا جمشیدیها؛ رضا کلوری


رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 103-137

غلامرضا جمشیدیها؛ حسین اژدری زاده