نویسنده = کریم خانمحمدی
واکاوی موانع هجرت طلاب از قم و ارائه الگوی مطلوب هجرت

دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 259-279

10.30471/soci.2020.6075.1454

کریم خانمحمدی؛ حبیب الله اسد اللهی


مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 25-48

10.30471/soci.2018.1477

کریم خانمحمدی؛ شمس الله مریجی؛ روح الله عباس زاده


بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 147-169

10.30471/soci.2018.1482

حجت یزدانی مقدم؛ حبیب الله اسد اللهی؛ کریم خانمحمدی