نویسنده = سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی
بررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 105-121

10.30471/soci.2021.6835.1571

مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی؛ مسعود منجزی؛ سید محسن فتاحی