دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-185 (20) 
1. نماز جمعه و بسط قدرت‌نرم اجتماع سیاسی مسلمانان

صفحه 1-20

سید محمود طیب حسینی؛ محمد شجاعیان؛ عبدالرسول حسینی زاده؛ فاطمه لطفی