دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1392 
5. جامعه‌شناسی معرفت فارابی

صفحه 99-118

حمید پارسانیا؛ روح الله رضوانی