تحلیل جامعه‌شناختی تغییر کیش (با تأکید بر تغییر کیش از مسیحیت به اسلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

تحقیق حاضر، به تحلیل جامعه‌شناختی تغییر کیش، با تأکید بر تغییر کیش از مسیحیت به اسلام پرداخته است. تحقیقی ناظر به اینکه چه عوامل و زمینه‌هایی باعث تغییر کیش از مسیحیت به اسلام شده است؟ در بخش نظری تحقیق، به رویکردهای روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی پرداختیم. در بخش عملی کار و نیز یافتن یک چارچوب مفهومی مناسب، یک پارادایم فرایندی هفت مرحله‌ای (از لویس رامبو) به نام «زمینه»، «بحران»، «پرسش»، «مواجهه»، «تعامل»، «تعهد» و «پیامد» در نظر گرفته شد. این پارادایم هفت مرحله‌ای را در چارچوب روش تحقیق «نظریه بازکاوی» با روایت و شرح حال سی نفر از نوکیشانی که به اسلام گرویده‌اند، در یک مصاحبه نیمه استاندارد پیش گرفتیم. براساس مفاهیم، مقوله‌بندی‌ها و گویه‌های به‌دست‌آمده از روایت زندگی نوکیشان، می‌توان به این مؤلفه‌ها اشاره کرد: «ناسازگاری» در گرایش‌های پیشین و «دریافت» نگرش‌های نو نسبت به دین اسلام؛ «خلأهای شناختی» و نبود پاسخ‌های قانع‌کننده در دین پیشین؛ وجود «آموزه‌ها» و آیین‌ها و «کاریزما»های قانع‌کننده و امیدبخش در دین اسلام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Religious Conversion With Concentration in Conversion from Christianity to Islam

نویسنده [English]

  • Allah karam Karam Poor
Faculty Member of University of Religions, Qom
چکیده [English]

 
The present paper is concerned with sociological analysis of religious conversion with concentration in conversion from Christianity to Islam. It aims at the causes of religious conversion from Christianity to Islam. In theoretical part of this study, the author deals with psychological, social, and sociological approaches. In practical part of it, he tries to find a proper conceptual framework so he utilizes the Lewis R. Rambo's seven-stage model: context, crisis, quest, encounter, interaction, commitment, and consequences. This seven-stage model is employed within the research method framework of reanalysis theory while giving a biographical account of 30 new converts to Islam through a semi-standard interview. According to concepts, categorizations and life stories of new converts, the author concludes the following elements: incompatibility of previous predisposition; obtaining new approaches to Islam; lack of knowledge and convincing response in their previous religion; and the existence of convincing and promising teachings, rituals, and charisma in Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Conversion
  • faith
  • Lewis R. Rambo
  • Reanalysis Theory
  • tenets
  • Encounter
  • decision making
استراس، آنسلم و جولیت کوربین (1385)، اصول روش تحقیق کیفی، ترجمه بیوک محمدی، چ1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بیابانگرد، اسماعیل (1387)، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ج2، تهران: دوران.
جمیلی، فاطمه (1382)، آمبی والانس جامعه‌شناختی، وابستگی متقابل فرد و گروه و اجتناب از توصیه‌های بهداشتی، رساله دکترا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
فرانکفورد، چاوا و دیویس نچمیاس (1381)، روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضلی، تهران: سروش.
کوزر، لوئیس (1370)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: [بی‌نا].
گیدنز، آنتونی (1376)، جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
 
Klimkeit, Hans J., "Muller, F. Max", Encyclopedia of Religion, vol.10, pp.153-154.
Lofland (1978), "Becoming a World-Saver Revisited", Convsrsion Careers, J. T. Richardson (ed.) (1990) (Beverly Hills.: Calif: Sage), pp.1-23.
McGurie, Meridith (1981), Religion The Social Context, 4.e uppl. Belmont CA mfl: Wadsworth Publishing Company.
Nieuwkerk, Karin Van (2006), "Gender, Conversion and Islam: A Comparison of Online and Offline Conversion Narratives", Women Embracing Islam, Gender and Conversion in the West, Karin Van Nieuwkerk (ed.), Austin: University of Texas Press.
McKnigt, Scot (2002), Turning to Jesus: The Sociology of Conversion in the Gospels, Westminster John Knox Press, 1 Edition (January 1, 2002).
Mills, C. Wrihgt (1959), The Sociological Imagination, Oxford: Oxford Univesity Press.
Rambo, Lewis (1993), Understanding Religious Conversion, New Haven, London: Yale University Press.
Shiner, L. (1966), "The Concept of Secularization in Empirical Research", Journal for the Scientific Study of Religion 6, pp.20-207.