نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

10.30471/soci.2022.8053.1725

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در پاسخگویی به سوالات دینی دانش‌آموزان دوره متوسطه انجام شد. روش تحقیق از نظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم ناحیه یک در شهرستان اردبیل بود. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و معادل 368 نفر برآورد گردید که این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه نقش شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به سوالات دینی دانش‌آموزان بود. داده ها ازطریق نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد شبکه‌های اجتماعی توانایی پاسخگویی به سوالات دینی دانش‌آموزان را دارد. از بین ابعاد چهارگانه دینداری، شبکه‌های اجتماعی توانایی پاسخ به سوالات اعتقادی، عاطفی و پیامدی را داشتند. اما توانایی پاسخ به سوالات مناسکی دین را برای دانش‌آموزان نداشتند. با توجه به نتایج به دست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت شبکه‌های اجتماعی از مهمترین ابزارهای توسعه دینداری و پاسخ به شبهات و سوالات دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Networks in Answering the Religious Questions of secondary School Students

نویسنده [English]

  • ali jafari

Assistant Professor, Institute for Educational Studies, Organization for Educational Research and Planning (OERP), Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of social networks in answering religious questions of secondary school students.The research method was applied in terms of achieving the goal and survey in terms of collecting information. The statistical population of this study was all high school students in District 1 in Ardabil. A total of 368 samples were calculated using Cochran's calculation method and through stratified sampling method, samples were selected from schools in District One, selected from the study population. The measurement tool included a questionnaire on the role of social networks in answering students' religious questions. Data were analyzed by SPSS software. Findings showed that in the overall score, social networks have the ability to answer students' religious questions. Among the four dimensions of religiosity, social networks were able to answer doctrinal, emotional, and consequential questions. But they were not able to answer the religious questions of the students. According to the results, it can be concluded that social networks can be one of the most important tools for the development of religiosity and answering students' doubts and questions,

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • belief dimension
  • emotional dimension
  • consequential dimension
  • ritual dimension of religiosity