نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 دانشجوی دکتری

5 دانش آموخته دانشگام امام علی (ع).

10.30471/soci.2021.7635.1667

چکیده

مقدمه: دین اسلام، مهم‌ترین رسالت انبیا الهی را ابلاغ و رساندن پیام دین می‌داند. توجه به شاخص‌های دینی تبلیغ، بیانگر این نکته است که جریان تبلیغ، صرف اعلام و انتقال پیام نیست؛ بلکه موفقیت آن حاصل نگاه عالمانه نسبت به ابعاد پیچیده‌ تبلیغ و عناصر دخیل در آن است. از طرفی، امروزه تبلیغات، با حضوری چشمگیر در عرصه‌ اطلاع رسانی؛ بخش اصلی فعالیت‌های تربیتی جوامع را نیز تشکیل می‌دهد. از این‌رو، توجه پژوهش حاضر به واکاوی پیشایندها و پسایندهای تبلیغ اسلامی کارآمد معطوف گردیده است.
روش: پژوهش از رهیافت قیاسی استقرایی استفاده می‌نماید که از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. ازآنجاکه پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته است، ازاین رو، باید روش‌شناسی پژوهش به تفکیک کیفی و کمی ارائه شود. جامعه آماری را خبرگانی متشکل از فعالان حوزه تبلیغ اسلامی تشکیل می‌دهند، که با بهره‌گیری از روش گلوله برفی 20 نفر از آنان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسش-نامه بود که روایی و پایایی پرسش‌نامه به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.
یافته:آن‌چه به عنوان خروجی پژوهش مورد توجه است دستیابی به 9 پیشایند و 9 پسایند تبلیغ اسلامی کارآمد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Antecedents and Consequences of Efficient Islamic Propaganda (Fuzzy Delphi Approach)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolrasoul Hosseini 1
  • Golbahar Puranjenar 2
  • Abdullah Saedi 3
  • Farahnaz Ahang 4
  • Mehdi Ahang 5

1 Department of Public Administration and Tourism Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 PhD student, Department of Public Administration, School of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

3 PhD in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

4 phd student

5 : Graduate of Imam Ali University

چکیده [English]

Introduction: Islam considers the most important mission of the divine prophets to convey the message of the religion. Paying attention to the religious characteristics of propaganda indicates that the flow of propaganda is not merely announcing and conveying a message; rather, its success is the result of a scholarly view of the complex dimensions of propaganda and the elements involved. On the other hand, today, advertising, with a significant presence in the field of information also forms the main part of the educational activities of the communities. Therefore, the present study has focused on the analysis of the antecedents and consequences of efficient Islamic propaganda.
Method: The research uses an inductive deductive approach, which is descriptive-survey in terms of nature and method, and practical in terms of purpose. Since the present study is a mixed research, therefore, the research methodology should be presented qualitatively and quantitatively. The statistical population consists of experts consisting of activists in the field of Islamic propaganda, 20 of whom were selected as a sample using the snowball method. Also, the data collection tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed using content validity and retest, respectively.
Finding: What is considered as the output of the research is to achieve 9 preconditions and 9 consequences of Islamic propaganda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • propaganda
  • Islamic propaganda
  • exploration
  • antecedents
  • consequences